W ramach podpisanych umów Spółdzielnia świadczy Usługi Opieki Wytchnieniowej dla osób zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra

Celem opieki jest zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi oraz dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy, umożliwiającej osobom sprawującym opiekę załatwienie własnych spraw, ale także odpoczynek;

Opieka ma charakter pomocowy i doraźny, nie może być traktowana jako alternatywa dla innych form sprawowania opieki.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Opieki wytchnieniowej realizowanych na terenie Miasta zielona Góra, należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym.