W ramach podpisanych umów Spółdzielnia świadczy Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze ( SUO) dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla osób zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra

ŚWIADCZENIOBIORCY
Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla:
osób dorosłych, wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:
– chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne);
– upośledzonych umysłowo;
– osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym,
w wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

CEL I ZAKRES SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH:
Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez:
zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy osobom samotnym z zaburzeniami psychicznymi, w przypadkach gdy są jej pozbawione, oraz osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić; pomoc dostosowaną do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi oraz celów postawionych w planach postępowania terapeutyczno-wspierającego, świadczoną przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje:
1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:
– kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
– interwencję i pomoc w życiu w rodzinie,
– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
– wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
– pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi;

2. pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia;

3. w wyjątkowych przypadkach rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

4. pomoc mieszkaniową, w tym:
– w uzyskaniu mieszkania,
– załatwianiu spraw mieszkaniowych,
– kształtowaniu właściwych relacji z sąsiadami i gospodarzem domu;

5. w wyjątkowych przypadkach, po dokonaniu weryfikacji zasobów lokalnych, zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych jeśli nie mają ich zapewnionych poprzez inne służby.

W przypadku planowania usług wskazanych w punkcie 3 ośrodek powinien dysponować informacją potwierdzającą, że lekarz lub specjalista wskazał zakres tych usług i zakres ten nie jest objęty przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Natomiast w przypadku usług, o których mowa w punkcie 5 ośrodek powinien dysponować informacją potwierdzającą niedostępność zajęć, które powinny zapewnić właściwe podmioty, i wskazującą przyczyny niemożności uzyskania dostępu do tych zajęć.

Wymiar planowanych usług powinien uwzględniać działania już prowadzone w ramach innych systemów oraz rehabilitację zorganizowaną przez rodzinę.

JAK SIĘ UBIEGAĆ O SUO?
Podstawą do ubiegania się o SUO jest wniosek o przyznanie tej formy pomocy oraz zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza psychiatrę ( druki dostępne po wejściu w link)

W celu uzyskania szczegółowych informacji o SUO realizowanych na terenie Miasta zielona Góra, należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym Panią Wiolettą Świątek w pok. 224 w godz. 7.30-10.30 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie pod numerem 68 411 51 60.

Osoby z innych miejscowości powinny kontaktować się z Ośrodkami pomocy społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (mops.zgora.pl)